بازی زندگی

#2987
arsham
مشارکت کننده

قالب یا پوسته کار و وظیفه ای را که به عهده گرفته اید، خیلی جدی بگیرید و برای این که به بهترین شکل آن را اجرا کنید و به پایان برسانید، از امکانات خود نهایت بهره را ببرید. از نظم و انضباط و وقت شناسی گرفته تا بکارگیری الگوهای متناسب با آن کار و همین طور اطلاعات و دانشی که در ارتباط با آن دارید، حداکثر استفاده را بکنید. اما اگر همه چیز را به این صورت، جدی بگیرید، کودک درونتان و احتمالاً شمار زیادی از اطرافیان، از خشکی و فشار خواسته ها و تعهدات ساختاری شما صدمه می خورند. برای جلوگیری از آفت این ساختار و انضباط خشک، سعی کنید حرکت ها و آرمان های متعهدانهء خود را جدی نگیرید و خودباوری، به رفتار پرحرارت و هدفمند شما غالب نشود. در درون این قالب متعهدانه ، تا جایی که می توانید منعطف باشید. نه تنها هدف خود را جدی نگیرید بلکه خود را هم جدی نگیرید، خالق طنز باشید و گاهی «من» خود را بشکنید و بگذارید راه شوخی دیگران با شما باز شود و از این فضا استقبال کنید.

« جدی بازی کنید ولی بازی را جدی نگیرید . . . »