Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2972

دوست عزیزم پس شما را به کتابهای فیسوف معاصر ابراهیمی دینانی رجوع می دهم تا با تقابل عشق و عقل از نگاه ایشان که خود به دور از تجربیات عرفانی نیستند آشنا شوید .