Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2970

دوست عزیزم اینکه عشق تابع منطق نیست بر این اساس که در انسان به ودیعه گذاشته شده حرف عجیبی است چرا که شما این عشق را چگونه در خود یافتید.و آیا عارفان بزرگ در کتاب های خودی چیزی جز منطق عشق الهی را برای طالبانش شرح گفتند . عشق اگر سوار بر مرکب منطق نباشد خام و بسیط و عقیم است.

و اینکه قوانین ما در برابر قوانین الهی ناقص است، شاید بتوان گفت از جنس دیگری است ولی ناقص بودنش برای بنده سوال است چرا که با همین قوانین ناقص بشر به واقعیت حق تعالی راه برده است چرا که اگر تنها عشق راهنمون کافی و وافی بود حواری موسی سر بر آستان گوساله سامری نمی نهاد.

اینکه از منطق استفاده کردن در این راه خطا است آن هم در زمانه ما دو چندان عجیب است دنیایی که دیگر دغدغه مردمانش نه تکه پاره ای بر تن و نه لقمه نانی بر سفره است، که آینه دل چنان زنگار گرفته که با حرف های قشنگ پاک نمی شود و نیازمند ابزار برنده تری است.پس بعد از دعوت به عشقی که در انسان به ودیعه نهاده شده که آن نیز تنها با درون نگری قابل شناخت است باید از منطق سخن گفت تا همچون جراح تبغت از برای سلامت باشد.
سلامت باشید