Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2966

دوست عزیز اگر چه این راه کار می تواند به عنوان قدم اول مفید باشد اما من می خواهم این مبحث را جور دیگری پی بگیرم تا هم برای من و کسانی که این بحث را دنبال می کنند بستر بحث کاملا روشن بشه.بیائید این طور شروع کنیم .

اول: چرا باید ببخشم و اگر نبخشم چه اتفاقی می افتد؟
دوست من ممکن است این سوالات در ابتدا پیش پا افتاده باشه ولی این سوال و جواب ها زوایای بحث را از بستر روشن می کنه و از درونش ما می توانیم بهترین جواب را بگیریم
سلامت باشید