Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2962

دوست عزیزم از آنجا که این مشکل همیشگی من است و تا حال نتوانستم راه حلی برایش پیدا کنم خواهش می کنم تمرینی عملی را در صورت امکان مطرح کنید چون صحبت های نظری با آنچه واقعا باید اتفاق افتد تا نتیجه حاصل شود متفاوت است .جدا از اینکه بنده از فرمایشات شما بهره چندانی نبردم البته شاید از کم دانشی بنده است ولی در هر صورت شما بزرگواری کنید و روان تر و عملی تر موضوع را روشن کنید.
سلامت باشید