بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2961
arsham
مشارکت کننده

http://kanoon-yoga.com/Newsletter/Khordad1389/Images/AvayeSokoot1.jpg

بخشیدن واقعی و از ته قلب، یک تصمیم و یک عمل ذهنی و منطقی نیست بلکه نتیجه و چکیده ی روند و عملکردی طولانی و درست در زندگی است. بیشتر افراد که تصمیم می گیرند ببخشند و دل خودشان را از رنجش و کینه خالی کنند، صدمات و زخم های پیشین، مانع از آن می شود که بتوانند این کار را با دل خود انجام دهند. آنها در چنین جایگاه محدودی نمی توانند فضای پرمهر بخشش را تجربه کنند زیرا پس از مدتی درد و جراحت های گذشته دوباره تشدید می شود و یا از کرده ی خود پشیمان می شوند.
در چنین شرایطی به جای رنجش و حمل بار کینه، ابتدا به خود رجوع کنید و توسط عملکرد درست خود در زندگی واقعی و جاری، آرامش و مهر و موفقیت های معنوی، مادی و ساختاری را بارها به طور ملموس تجربه کنید و خود را در چرخه پویا و نیرومند زندگی و انرژی حیاتی قرار دهید. رنجش و کینه که هیچ چیز جز ردپایی از گذشته نیستند، بر اثر حرکت پرقدرت و واقعی شما، در محل خود یعنی گذشته ی فنا شده، باقی می مانند و شما میلیون ها کیلومتر از آن ها فاصله می گیرید.
آنگاه نه تنها بخشش، خود به خود و قلباً اتفاق می افتد، بلکه می توانید آرزو و دعا کنید که او هم، بهشتی را که شما هم اکنون در آن هستید، تجربه کند.