روزه مقدس

#2960
arsham
مشارکت کننده

گاهی لازم است با عزم و نیتی پاک و دگرگون کننده، در برابر دروازه ی ورود این جسم و ذهن بایستید و این بار هرآنچه را که طبق عادت از گذشته وارد آن می شده، مهار کنید. نخست برای مدتی مراقبت کنید که جسم و ذهن شما هیچ نوع دریافتی نداشته باشد یعنی روزه کامل بگیرید. بُعد جسمی این روزه ، فقط خوردن میوه و غذاهای گیاهی و خام است. بُعد عاطفی آن تمرین بی توقعی است.
برای مدتی محدود در ذهن خود، هیچ درخواست عاطفی از کسی نداشته باشید. در چنین حالت فوق العاده ای، واردات از بیرون قطع می شود و حرکتی دیگر با نام صادرات از درون یا همان روند پالایش آغاز می شود. در این روند پاک و دگرگون کننده، کانال های زیادی در مغز به وجود می آیند که محل تفکرات جدید هستند.
از طریق تصفیه شدن احساسات، روابط شما با اطرافیان و فضای زندگی تغییر می کند و با این ابزار ساده، جسم و ذهن شما سبک و خالی از سنگینی و سموم گذشته می شود.
«با تکرار این روزه مقدس به عرصه دیگری از بودن و آگاهی وارد می شوید.»