Re: بـــــــــــــرون فــــــــکـــــــــنــــــــــی

#2939

من شنیدم خارج کردن روح از بدن گناه داره و درست نیست.

نه دوست عزیز
روح ما هر شب از جسمموون خارج میشه در خواب و برونفکنی هم به نوعی خواب آگاهانس و هیچ گناهی نداره