Re: باز کردن چشم سوم با تمرین آینه

#2901

هر کسی اسم السریع السمیع را در یکدیگر جمع کند (بهصورت ضربدری بنویسد) و بر کف دست خود بنویسد و به عدد 4774 بار هر روز بخواند ، درحالیکه دست بر دعا بلند کرده باشد، ارواح را مشاهده نماید و بایستی پاک باشد.<o:p></o:p>

چ کار کنه؟!