مسافر آگاه

#2803
arsham
مشارکت کننده

به مراسم سوگ مانند مجلس ختم و هفت و … احترام بگذارید و هیچ وقت شرکت کردن در این فضای واقعی را از دست ندهید زیرا کمترین اثر آن، انبساط دل و ذهن برگزار کنندگان آن مجلس است. اگر روزی شما برگزار کننده چنین مراسمی شدید، هرگز خود را گرفتار تشریفات نکنید و آن مراسم اجتناب ناپذیر را در حد امکان ساده و بی آلایش برگزار کنید.
فرهنگ تشریفات، خود بخود مصرف و در پی آن تنش و تظاهرات خاص خود را به همراه می آورد. در چنین محیطی برگزار کنندگان آن مجلس بیشتر به باید نباید ها و قیود اجرایی بافت مناسک توجه می کنند تا به فرهنگ و آیین کهنِ تجمع دل ها و اندیشه ها. این انحراف توجه از موضوع اصلی، ناگزیر بر شرکت کنندگان و افراد حاضر نیز اثر می گذارد و در نتیجه نیت و هدف آن فضای پاک را به سوی راضی کردن کسانی که دچار چشم و هم چشمی و رقابت های این گونه هستند، جهت می دهد. تشریفات و مصرف بی رویه همیشه مانند ابری سنگین و سیاه روی قلب واقعیت های بکر و جریان پر شور حیات، سایه می افکند و مانع دریافت پیام های واقعی می شود.
در بطن این مراسم و آیین سوگ، ندایی هر لحظه به ما هشدار می دهد که:

" مانند یک مسافر آگاه زندگی کن نه همچون یک مالک خفته و نا هشیار."