Re: ارتباط با همزاد

#2547
رضا رضوی
کاربر

تا جایی که بنده میدانم افکار و اعتقادات درباره همزاد متفاوت و اندکی متناقض است و محققین در این زمینه تجربه ها و درکها و مشاهدات مختلفی دارند و برداشت و درک هر یک از آنها هم متفاوت است.اما غالب افراد شامل دو دسته ی زیر هستند.
دسته ای معتقدند همزاد همان جنی است که همزمان با انسان متولد میشود.
دسته ای هم معتقدند همزاد همان کالبد روحی انسان است که چون بعد روحانی خالص انسان است توانایی کارهای زیادی را دارد که با انجام درست عمل و با رعایت شرایط لازم فرد می تواند از این بخش از وجود خود به صورتی مستقل بهره جسته و یاری بگیرد.
البته تا جای که بنده میدانم ماهیت همزاد آنگونه که باید کاملا مشخص نشده و افراد در این زمینه به اتفاق نظر نرسیده اند.