Re: ارتباط با همزاد

#2172
مجتبی
کاربر

دوستان عزیز بسیاری از شما برداشت نادرست از کلمه همزاد کرده اید همزاد طبق مطالعات من بدین معنا می باشد
هرانسانی که متولد می شود همراه با او جنی متشابه او نیز متولد می شود که فطرتی پاک دارد و به آن همزاد میگویند همزاد در صورت عادی هیچ صدمه به انسان نمی زند یا سعی در ایجاد مشکل برای انسان نمی کند (این کارها را تنها جن می کند که کاملا این دوموجود ماهیت متفاوتی دارند) درحالی که خیلی دوستان به اشتباه فکر کردند همزاد ایجاد مشکل برای آنها کرده است همزاد تنها پس از احضار مشکل ساز است که آن هم کار هرکسی نیست دارای مراحل سختی است و خود همزاد تا حدودی زیادی سعی می کند از احضارش جلوگیری کند مثلا دوستانتان را بفرستد تا شما را از عمل بازدارند یا باعث ایجاد ترس در شما شود که در هرصورت هیچ صدمه ای حتی در مراحل احضار به شما نمی رساند (البته من متوجه نشدم به چه علت همزاد سعی در ممانعت با دیدار با فرد دارد)