Re: ارتباط با همزاد

#2166
shanal
کاربر

سلام استاد.
ایا ممکنه بعد اشنایی با همزاد اون فردو برده خودش کنه ؟ یا اذیتش میکنه ؟ ایا میشه از در محبت وارد شد و به اون رو مثله یه دوست دونست ؟

چون اينجا خيلی ساکته و استاد هم نيست که جواب بده سعی می کنم سوال هايي که جوابشون رو می دونم رو پاسخ بدم.

دوست عزيز، همون طور که می دونيد طبق فرموده پيامبر، انسان دارای دو قرين يا همزاد است. يکی ملکی که اون رو به کارهای خوب دعوت می کنه و ديگری جنی که از فرزندان ابليس برای اغوای انسان ها است. و اين طبق آيه ای است که ابليس از خدا خواست که به اون ذريه و فرزندانی بده تا موجب اغوای انسان ها بشن. يکی از انواع اون فرزندان همين همزاد جنی است. در اعتراض حضرت آدم به اين موضوع هم خدا در برابر اون شيطان همزاد ما، ملکی رو به ما داده تا ما رو به کارهای خوب دعوت کنه.

بنابراين اون همزاد جنی به هيچ وجه دوست ما نيست و نخواهد شد و تا پای مرگ سعی در اغوای ما داره. البته اگر دارای مراتب روحی بالا باشيد می تونيد اون رو مسلمان کنيد. همون طور که از وقتی از پيامبر اسلام پرسيدند آيا شما نيز همزاد جنی داريد و ايشان پاسخ دادند که بله ولی به لطف خدا توانستم او را مسلمان کنم.

اذيتهای اون همزاد هم بيشتر به صورت وسوسه و اغوا است و آسيب فيزيکی نداره مگر در اثر جن هايي از نوع ديگر که تحت شرايط طلسم و سحر شدن و يا انجام معاصی توسط ما قادر به آسيب فيزيکی و روانی هستند.

هيچ جنی نمی تونه انسان رو برده کنه مگر در شرايط بسيار نادر که ما توسط برخی انسان های از خدا بی خبر ديگر، دچار طلسم و سحر شده باشيم و جن رو در زندگی ما وارد کنه که خودش بحث مفصليه. همچنين در اثر انتقام برخی اجنه اگر به آنها آسيب زده باشيم (طبق روايات، ورود به حمام و عدم گفتن بسم الله و بول کردن در حمام که ممکن است جنی در آنجا خوابيده باشد) که اين هم بسيار نادر است.