Re: ارتباط با همزاد

#2076

چرا جواب منو نمیدید؟؟ انگار خوشتون میاد آدمو در انتظار بزارید!!

روشهای دیگه ی برای باز کردن چشم برزخی وجود داره؟ مثلا ذکر خاصی؟
بعد از باز شدن چشم برزخی چه چیزهایی مشاهده میتوان کرد؟