Re: ارتباط با همزاد

#2065

باسلام وعرض ادب خدمت استاد
بنده:حسن
مادر:ملوک
پدر:جواد
منگاهی از شبها در خواب مخصوصا زمانی که هنوز به خواب عمیق نرفته ام احساسمیکنم موجودی که شاید در عموم به ان بختک میگویندیا شکل(انسان یا دود یایک موجود نامرئی)میبینم ک به اذیت من در خواب مشغول میشوند تا حدی کهاحساس میکنم بیدارم و در خواب به شیون و فریاد و دست و پا زدن و درخواستکمک از اطرافیانم میشوم ولی وقتی بیدار میشوم هیچ کس متوجه همچین چیزینشده و من در خواب بوده ام ناگفته نماند که اکثر اوقات در زمانهایی ک ناپاکم(جنب )هستم دچار این خوابها میشوم از گذشته این مشکل را کم داشته اماما از زمان ازدواج خیلی بیشتر شده است .
البته کم کم به این رویه عادتکرده ام و نسبتا مانند گذشته زیاد ترسی ندارم و در خواب در صدد ارتباطبا ان هستم .حتی یک بار خواستم شوخی کنم ولی خواست مردا خفه کند . لطفامراراهنماییم بفرمایید.ممنون