Re: ارتباط با همزاد

#2050

باسلام وعرض ادب خدمت استاد
بنده:حسن
مادر:ملوک
پدر:جواد
من گاهی از شبها در خواب مخصوصا زمانی که هنوز به خواب عمیق نرفته ام احساس میکنم موجودی که شاید در عموم به ان بختک میگویندیا شکل(انسان یا دود یا یک موجود نامرئی)میبینم ک به اذیت من در خواب مشغول میشوند تا حدی که احساس میکنم بیدارم و در خواب به شیون و فریاد و دست و پا زدن و درخواست کمک از اطرافیانم میشوم ولی وقتی بیدار میشوم هیچ کس متوجه همچین چیزی نشده و من در خواب بوده ام ناگفته نماند که اکثر اوقات در زمانهایی ک نا پاکم(جنب )هستم دچار این خوابها میشوم از گذشته این مشکل را کم داشته ام اما از زمان ازدواج خیلی بیشتر شده است .
البته کم کم به این رویه عادت کرده ام و نسبتا مانند گذشته زیاد ترسی ندارم و در خواب در صدد ارتباط با ان هستم .حتی یک بار خواستم شوخی کنم ولی خواست مردا خفه کند . لطفامرا راهنماییم بفرمایید.ممنون