Re: ارتباط با همزاد

#1882

استاد نمیشه بگی برای همه گفتی ها به ما رسید وا رسید 🙁