تـمرین زنده به گور شدن

#1763
arshia
مدیر

روی زمین دراز بکش و تن و ذهنت را از تنشها و فشارها رها کن.دستانت را به حالت مرگ،به شکل صلیب،روی سینه ات قرار ده. مراسم تدفینت را انگار که قرار باشد فردا انجام شود،مو به مو در نظر مجسم کن؛با این تفاوت که تو را زنده به گور می کنند.گورستان،پایین بردن تابوت،کرم هایی که در قبر هستند،در همین حال،در کوشش مذبوحانه ای برای فرار، به تدریج همه ماهیچه هایت را منقبض و باز هم منقبض تر می کنی.اما نمی توانی فرار کنی.آن قدر به تلاشت ادامه بده،تا این که طاقتت به کلی طاق شود و بعد با استفاده از حرکتی که شامل تمام بدن می شود،حصارهای تابوت را کنار بزن،نفس عمیقی بکش و خودت را آزاد ببین.اگر همزمان با این حرکت ،فریادی هم بکشی ،اثرش بیشتر خواهد شد.این فریاد از اعماق وجودت بر می آید.