اسرار اسم اعظم (حروف سازنده ان)

#1716
مهرداد
مشارکت کننده

اسم اعظم خداوندیکی است ودر هیچ زبانی فرق نمی کند.

درزبان عربی 28 حرف وجود دارد که ما ازاین 28حرف درابجد قمری استفاده می کنیم .چهارده تا از این 28 حرف حروف نورانی و چهارده حرف دیگر حروف تاریک است . اگر به قرآن عظیم بنگرید خواهید دید که سوره های شریفه قرآن با حروف نورانی شروع شده که به آن حروف ، مقطعات قرآنی گفته می شود . این حروف راز ورمزهای بسیار دارد و رویدادهای مهم تاریخی بعد از اسلام را بازگو می کند و طبق روایاتی ازبزرگان ، اسم اعظم الله تعالی نیز از این حروف تشکیل شده است . همینطور از هفت حرف استفاده نشده ونیز در سوره شریفه فاتحه یا الحمد شریف ، این هفت حرف وجود ندارد این هفت حرف عبارتند از :

ث = ثبور به معنای هلاکت

ج = جهنم جایگاه گناهکاران

خ = خزی به معنای رسوائی

ز = زفیر به معنای دوزخیان

ش = شهیق به معنای جهنمیان

ظ = ظلم به معنای جبر وتشدد

ف = فساد به معنای تباهی

جستجوئی را درابجد قمری دررابطه باحروف نورانی ببینید .

الم = 71 = محبوب احد

طس = 69 = یامحبوب

المص =161 = هادی عالم

یس = 70 = احمد زاهد

الر= 231 = محمد نکوهیان

المر= 271 = ای محبوب رب
ص= 90 = نبی وحید
حم = 48 = هادی وحید
کهیعص= 195 = صادق
حمعسق = 287 = بلند حوصلهاحمد

طه = 14 = جواد

ق= 100 = احمدوالاجاه

طسم = 109=نبی والاجاه

ن = 50 = محب