Re: قمر در عقرب چیست؟

#1710

سلام این روزها حساب کردیم باید به روزهای ماه قمری نگاه کنیم ممنون