علم افاق و معانی آن

#1688
مهرداد
مشارکت کننده

برای بدست آوردن تعداد خواندن اسماء و اینکه چند روز باید بخواند و از کدام روز هفته باید شروع کنید و نوع عمل آیا جمالی است یا جلالی و برای چه موردی مورد استفاده قرار می گیرد ۰

در این فصل به شرح آن خواهم پرداخت تا جوینده بصورت کامل برنامه عملی را برای خود داشته باشد ۰
دستورالعمل :
مداخل اسماء الله تعالی که هر اسمی را چند نوبت باید خواند تا مطلب بحصول انجامد طریق در عدد خواندن اینست که ملاحظه عدد حروف آن فایده که به حساب ابجد کبیر چند است همان عدد صغیرمی خواند و اگر یکی را ده بگیرند عدد وسیط گویند وهرگاه یکی را صد گیرند عدد کبیر نامند چنانچه یکی را هزار گیرند عدد نصاب دانند ۰

مثال : اسم وهاب که یکی از اسماء تعالی می باشد در ابجد چهارده می شود پس ۱۴ عدد صغیر این اسم می شود اگر ده برابر نمائیم یکصدو چهل می شود پس ۱۴۰ عدد وسیط می شود ۰

اگر صد برابر نمائیم هزارو چهارصد می شود پس ۱۴۰۰ عدد کبیر می شود ۰ اگر چهارده را ضرب در هزار کنیم چهارده هزار میشود پس ۱۴۰۰۰ عدد نصاب خواهد بود ۰


تعداد روزهایی که باید خوانده شود :

طریقه معرفت عدد ایام آنست که ملاحظه نمائید که حروف ملفوظی آن اسم چند است هر حرفی را در ازای روزی گرفته مداومت نمائیم۰

مثال : وهاب – واو- ها- الف – با = ده حرف می شود در تلفظ تعداد ده روز باید این ذکر را خواند تا به عدد نصاب رسد ۰


کدام روز هفته باید آغاز نمود :
طریقه معرفت آنکه در چه روزی شروع باید کرد ، ملاحظه کند عدد ابجد کبیر چند است و آن را تقسیم بر هفت نماید هرچند باقی مانده داشت از روز یکشنبه بشمارد و روز آغاز ذکر رامشخص نماید۰

مثال : وهاب در ابجد چهارده می باشد تقسیم بر هفت نمودیم و باقیمانده عدد هفت گردید از یکشنبه آغاز به شماره نمائید روز هفتم به شنبه ختم می شود پس روز آغاز ذکر یا وهاب از شنبه می باشد ۰ با رعایت شرایطی که در فصلهای گذشته نوشتم باید عمل کرد ۰

در اینجا سعی بنده چنین بوده که برای راحتی فهم خوانندگان اسماء الله تعال را هم با لوح حروفی و نحوه عمل و اینکه برای چه کار باید استفاده کرد شرح دهم تا جویندگانش راحت تر بتواند به مقصود خود برسند ۰

طریقه استفاده از اسماء الله تعالی در مورد نیاز وحاجات و گذران ختم هر عمل را در مبحث بعد پیگیری نمایید .