وسیله قابل تاثیر بودن سوژه یا آلت برای مانیه تیزم شدن

#1687
arsham
مشارکت کننده

این طریقه موسوم است به طریقه عصب شناسی یا (نرسکپیک) و به تازگی فهمیده شده : شخصی را که بخواهیم تحت امتحان و آزمایش عملیات مانیتیکی قرار دهیم تقاضا می کنیم که در جلوی ما بایستد و خود را در عقب او قرار داده و بطور خفیفی دو دست باز خود را روی شانه های او قرار می دهیم ۰ حتی الامکان نزدیک (شوک طهری) به نحویکه انگشتان ما منتهی بطرف ثلث داخلی حفره فوق شوکی شود ۰ پس از ۳۰ یا ۴۰ ثانیه که از وضع انگشتان گذشت ۰ غالباً (سوژه یا آلت ) با اینکه از نتایجی که ما میخواهیم بگیریم مستحضر نیست ۰ احساس یک حس حرارت بیش یا کمی را در آن قسمت از بدن می نماید که متدرجا ًبه تمام بدن شرایت مینماید و بعضی اوقات لرزه ای هم در آن قسمت از بدن که دست ما اصابت کرده حاصل میگردد ۰ یا آنکه حس سنگینی و یا حس رطوبت و سردی را در خود می نماید ۰
هنگامیکه با یک چنین شخص قابل تاثیری مواجه شویم ۰ زمانیکه دست خود را عقب کشیم حس می کند که کاملا بطرف عقب کشیده شده و این حالت جذب به قسمی قوی است که تعادل را از دست داده و اگر نگاهش ندارند خواهد افتاد ۰
همین علامت جذب میتواند بدون اصابت هم حاصل گردد وقتی که ما دستهایمان را مواجه شانه هایش قرار دهیم به فواصل مختلفی از چند سانتیمتر تا چند متر ۰
در اینموقع شخص مذکور احساس حرارت صادره از دست ما را نموده و هر دفعه که محل دست خود را با آهستگی تغییر می دهیم او تصور می کند که رشته هائی اورا بطرف ما می کشد ۰وتمام این تاثیرات در روی لباس ظاهر میشود بنابراین هیچ محتاج لخت کردن آن شخص برای امتحان مانیتیکی نیستیم ۰
و این حرکت را نیز میتوان به هرکس امتحان نمود ۰ بدون اینکه او از منبع تاثیر با خبر شود ۰ ویا اینکه از نیت کسیکه مقصودش امتحان حساسیت او است با خبر گردد ۰
در صورتی که مبنای کار خود را عملیات ما قرار دهند می توانند موفق به یک رشته تجربیات گردند ۰ و وقتیکه قابل تاثیر بودن شخص را فهمیدند بدوا ًمالش کوچکی در شرک ظهری او می دهند و دست را در انتهای پشت کشیده و دو دقیقه نگاه می دارند و اشخاص که کمی حساس باشند احساس خواب رفتگی در قسمت تحتانی بدن می نمایند ۰ و همچنین حس ضعف در مفصل زانو و لرزشهای عصبانی در اشخاصی که قوه مقاومتشان بیشتر است دست می دهد ۰
و نیز حرکات صرعی ظاهر می سازند و بالاخره طوعاً و کرهاً بزانو در آمده و می افتند ۰ و برای اینکه از هر ماساژی بهتر استفاده می شود اگر مقاومتی در وی ظاهر شد تجدید نمایند و اعصاب خاسره را باید از مرکز آن فشار داد۰ و این وضعیت بیش از سه یا چهار دقیقه وقت نمیخواهد و محتاج هیچ نوع اصطکاک دیگری برای تحصیل بعضی علامات دیگر از قبیل انقباضات و فقدان حواس و غیره نمی گردند۰ و غالباً بدون اینکه شخص مانیتیزم شده بخوابد به تمام سوالات جواب میدهد و هرچه مقاومت بخرج دهد از تاثیر عامل و سوال کننده جلوگیری نخواهد کرد ۰و در این حالت خواباندن آن شخص سهل است ۰ فقط کفایت می کند که دستی به پیشانی و دستی دیگر به پشت سر او قرار دهند و بخواب عمیقی مستغرق خواهد گشت.