حرکات مانیه تیکی

#1685
arsham
مشارکت کننده

حرکات مانیتیکی عبارتست از :وضع دست یا نهادن آن- حرکت یا (پاس)- نفخه دمیدن با نفس ،خواه مکرر خواه مخلوط

وضع-عبارتست از قرار دادن یک جریان نافذی در روی یک جسم هادی به طریق نوک ، مثل نوک انگشتان یا تمام انگشتان که متصل شده باشند نوک آنرا در محلی قرار دهند ۰ نهادن کف دست تاثیرش کمتر است ۰
حرکت یا پاس -عبارتست از عبوردادن دست با حرکات آهسته نزدیک سطح پوست بدن یا روی لباس (چه یکی از خصایص اولیه مانیتیزم در روی مریض عبارت از اینست که حرکت دست چه بر روی بدن و چه با لباشس فرقی ندارد و مجبور از کندن لباس نیست که تحت تاثیر واقع شود۰
بوسیله حرکت طولی باید همیشه در یک خط باشد و وقتی که این حرکت به انتها رسید بایستی نوک انگشتان را تکان داده و باز انگشتان را به محل اولیه بالا برده و مجددا ًشروع بحرکت طولی دیگر با چالاکی ولی به ملایمت نمود ۰
نفس یا نفخه -دارای قوه توانائیست و بر دو نوع است :نفس گرم یا سرد
نفس گرم – در موقع عمل مانیتیزم از روی لباس صورت می گیرد ۰ بدین نحو که نفس عمیق و طولانی میکشند ۰ چنانچه بخواهند انگشتان خود را گرم نمایند در این حالت تاثیر آن در مریض قوی است ۰
نفس سرد- آنست که از یک فاصله به نقطه معینی کشیده شود ۰ چنانچه بخواهند شمعی را در یک فاصله معینی خاموش کنند ۰ تاثیر این عمل هم قوی است ۰
نگاه- همچنین بواسطه نظر هم عمل مانیتیکی را میتوان حاصل کرد ۰ چه چشم هم که مستور از قوس مژگان است تشکیل یک مرکز و نوکی را داده و توجه به آن تاثیرات قابل ملاحظه را می بخشد ۰
شایسته است که در این قسمت مانیتیزرها توجه شایانی فرمایند ۰ ودر این عمل ورزش نموده که نتایج نیکوئی حاصل خواهند کرد ۰ و این عمل تاثیر همان عملی را دارد که مار در موقع ربودن شکار خویش بکار می بندد ۰و ما بطور اختصار در تاثیر نگاه مار قصه خرگوشی را شرح میدهیم که استماع آن خارج از تفریح نیست ۰
در باغ نباتات خرگوشی که قصه آن جالب دقت و از زندگی آزاد در مزارع بواسطه دستهای غداری ربوده شده بود ۰ وی را برای تغذیه اژدهائی از باغ نباتات به باغ وحش آورده بودند۰ مثل سایر همچنان خود که هر روز طعمه بلع اژدها بودند اورا هم در قفس مسکن مار رها کردند ۰ و مار وقتیکه شکار زنده را دید حرکتی بخویش داده و به آهستگی چین های جسم مواحش بحرکت آمده وشکاری را که برای بلعش آماده شده بود نگاه میکرد ۰ بدوا ًقربانی بیچاره به حالت ترس و وحشت سراسیمه بلرزش در آمده ۰ ولی چون طبیعتاً حیوان شجاعی بود رعبی بخود راه نداد وبا کمال جرئت در مقابل قوه جاذبه دشمن خود مقاومت نمود و هنگامی که مستحفظین مار مشغول تماشای این منظره بودند ملاحظه نمودند که آن خرگوش جستی در قفس زده و چون شیطان خشمگین به تقلا و دست وپا زدن و دفاع از زندگی خویش مشغول گشت ۰ و اژدها هم از این دفاع غیر منتظره با حال تعجب وخوفناک جای خویش را به خصم خود واگذار و بدور خود چنبره زده و آن روز را بدون غذائی بسر برد ۰ و در نتیجه این دفاع که خرگوش از خویش و تاثیری که در حضار نمود زندگی اورا به آزادی بوی واگذار کردند و او هم ایام خوشی را به مصاحبت سگ باغبان بسر می برد ۰
یکی از عوامل مسببه مانیتیکی باکه مسمررا میتوان ذکر نمود که عبارتست از ظرف چوبی بزرگی که در داخل آن بطری های آب مانیتیزم شده متصل به یکدیگر چیده شده و غوطه ور در آبند ۰ ودارای حلقه های آهنی است که طنابی به هریک از آنها وصل است و این طناب ها را مرضی بین دستهای خویش میگیرند ۰ و برای اینکه قوس مانیتیکی در جمعیت مرضی بهتر تاثیر بخشد دایره وار چون زنجیر به یکدیگر متصل ونزدیک هم مینشینند ۰
پوئی سگور – در یکی از دهات (بوزانسی ) درخت مغروسی را مانیتیزم نموده و مرضی که برای معالجه می آمدند در روی نیمکتهای سنگی که در اطراف درخت زده بودند شکل زنجیری دایره وار نشسته و هر کدام قسمت رنجور بدن را به طناب هایی که به درخت بسته شده بود می بستند ۰ و شست پاهای یکدیگر را گرفته و منتظر معالجه شدن می نشستند ۰ نتایج مهمی از این عمل ظاهر میگشت ۰زیرا پس از مدتی در این حالت بودند موفق بسلامتی حال خود می گشتند ۰