Re: نامه ای از شمس تبریزی برای تو دوست عزیز

#1681

در مثنوی معنوی صحبت از ماده و ضد ماده است. هر ماده ای به ضد آن پیدا شود. اگر قرار باشد خوبی مطلق پدید آید گمان میکنم جهان (زمین) باید به سمت هرچه بدتر شدن پیش رود تا زمینه آن فراهم شود.