Re: تعریف مکاشفه و مشاهده

#1677

به هر مکاشفه ای نمیشه اعتماد کرد
مکاشفه رحمانی کم پیش میاد برای کسی…

بر هر کسی چیزی مکشوف میشه دلیل بر درست بودنش نیست
مثلا شخصی در مکاشفه یک فردی که مرده را در جهنم میبیند ..
و شخصی دیگر در مکاشفه همان شخص را در وضعیت خوبی میبیند ..