ريلكس تراپي

#1619
arshia
مدیر

وانهادگي يا ريلكس ازاصول و بنيان اصلي هيپنوز ميباشد و يك شخص كه ريلكس كردن بدن خود را ياد گرفت درواقع نوعي آرامش و آسودگي فيزيكي و رواني براي خود ميسازد كه به "ريلكس تراپي"معروف ميباشد.
در ريلكس ما شاهد اعجاز رهايي و بهبودي از هيجانات ، تنشهاو عارضه هاي روان تني خواهيم بود و بسياري از اشخاص به راحتي ميتوانند از اين مشكلات خلاصي يابند.

آيا ميدانيد كه:
· در آينده نزديك آموزش علم ريلكس جهاني خواهد شد.
· آرامش يعني شستشوي رواني از آلودگيها
· براي گريز ازبيماريها به آرامش روي آوريد.
· آرامش خوراك روحاست.
· در وضعيت آرامش، بدن خود با توليد مواد شيميايي ، ضايعات و جراحات خود را ترميم خواهد كرد.
· آرامش موجب درمان روح شده و درمان روح موجب بهبودي جسم خواهد شد.
· براي خودسازي بايد به آرامش روحي برسيم.
· كنترل رواني جسم و روح با آرامش
· بدون كسب آرامش انسان از درون پوسيده و منحل مي شود.
· بعد از رسيدن به آرامش روحي ، درد شيرين و گوارا و موجب تسلي روح مي شود.
· آرامش موجب افزايش قدرت خلاقيت و نوآوري ميگردد.
· مادر تمام درمانها آرامش است.
· بدون عشق وايمانبه معشوق ازلي و ابدي آرامش نهايي و واقعي كسب نمي شود.
· عشق برترين آرامش است.
· خداوند منبع آرامش است.
· آرامش زنجيرها وبندهاي رواني را پاره ميكند.
· زندگي با آرامش شيرين و لذت آفرين ميشود.
· چند دقيقه ريلكس كاراتر از مصرف داروها و مواد شيميايي است.
· شوخي و مزاح وخنده موجب نشاط و شادابي روح و روان مي شود .
· كنترل رواني جسم و روح با كسب آرامش ميسر ميشود.
· ريلكس بيماران موجب تسريع در درمان ميشود.
· آرامش كودكان موجب رشد رواني و افزايش بازده مفيد آنها ميشود.
· براي بكارگيري حد اكثر بازده مفيد بايد با آرامش بر فشارها و استرس غلبه كرد.
· آرامش والدين موجب نشاط و شادابي كودكان ميشود.

عملكرد آرامش:
بعد از هر كار و تلاش زياد ، سلولهاي مغز از توانايي انجام كار باز مي مانند ، كه فشار بيشتر به اين سلولها موجب تخريب و فرسودگي آنها ميشود و در اثر تخريب و فرسودگي سلولها ضايعات زهرآلودي را حين كار و فعاليت برروي هم انباشته ميكنند كه موجب مسموميت سلول ميشود؛ زمانيكه سلولهاي مغزي ميخواهند تخريب شوند خستگي شديد بعنوان يك مكانيزم طبيعي علامت خطريست كه بدن انسان درمقابل اين علامت خطر بايستي ترمز كند و بطور كامل از فعاليت بازايستد. در پاسخ به اين مكانيزم خواب بهترين عملكرد است؛ خوابي كه انسان را به آرامش عميق ميرساند.
طي تحقيقات بعمل آمده فقط در خواب عميقيا حالت ريلكس عميق است كه امواج بكندي توليد ميشوند و در اينصورت انسان به آرامش مي رسد و سلولهاي مغزي ترميم ميشوند وگرنه هر نوع بدخوابي نه تنها باعث آرامش شخص نميشود بلكه باعث خسته شدن و تحليل رفتن نيرويش نيز ميشود.
خواب و استراحت آرامش بخش از نيازهاي طبيعي بدن هستند و با تداوم هر فعاليتي لزوم آن بيشتر احساس ميشود.مواقعي كه نيازبه كار و فعاليت بيش از حد است،دراثر كار و خستگي بيش از حد ومخصوصاً در لحظات آخركار ديگر هيچ نوع توانايي براي فعاليت فكري باقي نمي ماند.در اين وضعيت استكه يك مكانيزم طبيعي شخص را به خوابي عميقتر برده و اين خواب باعث ترميم بيشتر سلولهاي مغزي ميشود.
خواب دوران ترميم است؛ در اين دوران سلولهاي مغزي ضايعات زهرآلودشان را كه روي هم انباشته شده از خود دفع ميكنند و به همين دليل است كه بيخوابي و كم خوابي نوعي مسموميت تدريجي را در بدن بوجود ميآورد.
درهنگام خواب سلولهاي مغزي ذخاير خود رابكار ميگيرند و درنتيجه ضايعات سمي كه بروي هم انباشته شده اند به هنگام خواب بااستفاده از منابع غذايي كه كانونهاي انرژي زاي سلولها هستند اين ضايعات را دفع ميكنند ومجدداً انرژي خود را تأمين ميكنند.
پس از بيدار شدن از يك خواب عميق شخص خودرا شاداب و سرحال مي يابد زيرا سلولهاي عصبي بار ديگر سرزندگي و انرژي لازم رابدست آورده اند ؛ به اين علت است كه خواب بايستي نيروي تازه اي به انسان ببخشد و اورا در مقابله با مشكلات زندگي آماده و مهيا سازد؛ اگر بعد از هر استراحتي احساس شادابي ايجاد نشود در استراحت مورد نظر حتماً شخص در وضعيت آرامش بخشي قرار نگرفته است.
جواني و زيبايي باريلكس:
يكي از مهمترين و حتي شايد اصلي ترين علت پيري وفرسودگي ، عدم ترميم سلولهاي بدن است ؛ اين فرسودگي و پيري چروكيدگي پوست وكاهش كاركرد اندامهاي دروني را موجب مي شود ؛ ميگويند كساني كه در خواب عميق باشند و بعد از بيداري گذر زمان را احساس نكرده باشند، اين گذشت زمان به حساب عمر آنها نوشته نمي شود.
بطوركلي در چند وضعيت گذر عمر به حساب نمي آيد؛ يكي در خواب عميق و ديگري قرار گرفتن در سفينه و حركت سريع در كيهان؛همچنين ميگويند اگر با سرعت نور حركت كنيم عمر متوقف مي شود.
ريلكس كردن پوست و عضلات بدن باعث شادابي و نشاط ميگردد؛ دربيشترموارد كساني را كه به ريلكس عميق فرستادم بعد از خارج كردن تمام صورتشان گلگون شده بود و تمام سلولهاي بدنشان سرشار از آرامش و انرژي شده بودند وشخص اظهار ميكرد كه علاقه اي به خارج شدن ازريلكس نداشته است.
بطوركلي در شرايط ريلكس و آرميدگي شما دريك شارژ روحي و فيزيكي قرار خواهيد گرفت.