Re: ذکر شخصی

#1466
مهرداد
مشارکت کننده

سلام mahnoosh
ذکر میترا زاده قمریا قائم و بتعداد 991 مرتبه
ذکر مینا زاده قمر یا عزیز 441 مرتبه
ذکر مهدیه زاده قمر یا مقیب و 404 مرتبه
ذرک سمیه زاده شهین یا سمیع و 480 مرتبه
ذکر شهین زاده صغرا یا تواب و 1665 مرتبه
در پناه حق