Re: ذکر شخصی

#1084

نام من در شناسنامه نفیسه ولی من را رویا صدا می زنند نام مادرم زهره نام بردارم محمدرضا و نام همسرم محمدرضا ولی رضا صداش می کنند نام مادرش صنعت است ذکر ومدت زمان گفتن هر کدام از اسامی را می خواستم