Blog Archives

احضار ملک کندیاس

بازدیدها: 160احضار ملک کندیاس ملک ایه الکرسی این دستور بزبان عربی می باشد و باید زیر نظر استاد انجام گردد. احضار کندیاس یا ملک ایه الکرسی این ملک در کارهایی از قبیل کارهای یر بشما کمک می کند: 1- گرفتن حق مظلوم از ظالم 2- کسب رزق روزانه 3- اطلاع …

Read More »