دعوت سوره کوثر

بازدیدها: 64

ارسال هاتف با دعوت سوره کوثر

از دعوت سوره کوثر جهت ارسال هاتف برای ترسانیدن و دور کردن ظالم استفاده می گردد.

هاتف دعای مورد اشاره با ریاضت خواندن ورد در سه شب بدون روزه بسمت ظالم ارسال و باعث ترس و فراری ظالم می گردد.

بر حذر باشید استفاده در جهت ناحق باعث برگشت اثرات این دعوت بسوی شما خواهد بود.

پیشنهاد می گردد زیر نظر استاد انجام گردد.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 390 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …