دعوت سوره کوثر

بازدیدها: 126

ارسال هاتف با دعوت سوره کوثر

از دعوت سوره کوثر جهت ارسال هاتف برای ترسانیدن و دور کردن ظالم استفاده می گردد.

هاتف دعای مورد اشاره با ریاضت خواندن ورد در سه شب بدون روزه بسمت ظالم ارسال و باعث ترس و فراری ظالم می گردد.

بر حذر باشید استفاده در جهت ناحق باعث برگشت اثرات این دعوت بسوی شما خواهد بود.

پیشنهاد می گردد زیر نظر استاد انجام گردد.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 722 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …