دعوت برهتیه

بازدیدها: 466

دعوت رحمانی برهتیه

این دعوت معروف به دعوت عهد قدیم است.

در واقع این دعوت قسم عظیمی است برای جمیع طوایف جن و ارواح علویه و سفلیه و تعداد خاصی قرائت بر آن مترتب است.

زمان خواندن این دعوت معمولا بعد از نماز عشاء است.

بخورات آن استقراض المکی و برخی بخورات دیگراست و خاتم این دعوت نیز خاتم غزالی است.

خواص اسماء شریف برهتیه

واین اسماء غنی میسازد شخص را از عزایم وقسمها وتصرف دارد در جمیع اعمال از :

استنزال ملائک واستحظار اعوان وجلب ودفع وصرع وقهر واخفا واظهار وروشن شدن چشم باطن وتحبیب قلوب یا آسان شدن وضع حمل وسعت حافظه ،فراخ شدن روزی،

خواندن فکر ونیت قلبی، دفع ظالم، رواشدن حاجت، احظار جن وانس پیدا کردن گمشده،

بستن زبان، دورکردن آزاراجنه، شفای مرض، دفع جن وسحر پیروز شدن بر دشمن وغیره.

از کل آنچه که انسان از خیر وشر میخواهد واگر کسی آنرا تلاوت کند درهر موقع با طهارت کامل وبخور خوب وبنشیند

وذکر کند دراولش آنچه میخواهد از ملوک خدام یا طائفه ای همراه آنها بدرستیکه حاضر می شوند برای او وهرچه بپرسند وبخواهند جواب دهند.

پس او راس علوم روحانی آنهاست وکسی که آنرا بداند غنی می شود از غیر او

28اسم است بر اساس عدد حروف هجائیه ومنازل قمر.که بااسم اول( برهتنه) شروع می شودوبه اسم آخر( شمخا باروخ) ختم می شود.

عاملیت عزیمت برهتیه – تسخیر کامل و مطلق عزیمت

عاملیت در دعوات بسیار گسترده است .

از این عاملیتهای مختلف میتوان به عاملیت عزیمت عهد قدیم (برهتیه) اشاره کرد

که موکلین در این دعوت (تسخیر کامل و مطلق عزیمت ) حکم طاعتشان بسیار گسترده است .
بدین معنی که از خواص مهر طاعت آنها مثلا آوردن شی خاصی است

و یا تلبیس آینه و یا حتی عاملیت مندل است.
عموما در مراحل اول عاملیت جزیی قابل وصول است
مثلا میتواند شامل:

تلبیس آینه ، ابطال و استخراج طلسمات، عمل قرطاس، احضار طلسمات ، جلب الحبیب (مهر و محبت)،

عقد اللسان، فروش املاک، جلب الزبون، حجاب الاعین، تغویر المیاه، اعمال جلالی و… باشد.

در این فایل 28 اسم برهتیه با اعراب کامل و صحیح بهمراه خواص و نحوه استفاده هر حاجتی نوشته شده است.

معانی اسامی برهتیه، منازل هر اسم برهتیه در قمر و خواص هر اسم بهمراه تعداد خواندن ان اسم بزبان عربی نوشته شده است.

 

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 512 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …