آساناهای یوگا

آموزش حرکات یوگا

1- حالت كودك خوشحال (آسانای یوگا)

بازدیدها: 173   هر کسی می تواند بنا بر سليقه و باور خويش يوگا را برگزيند و بدان عمل کند . اما از هزاران سال پيش يوگا هشت راه يا هشت مرحله داشته که برای نخستين بار توسط پاتانجالی در قرن چهارم قبل از ميلاد مسيح تنظيم گرديده است يوگا …

Read More »

وضعیت عقاب -eagle pose

بازدیدها: 88 مستقیم با پاهای کنار هم بایستید و به یک نقطه روی زمین در جلو خود خیره شوید. ساق پای راست را خم کنید . آن را بلند کرده، گرد پای چپ بگردانید. ران راست باید در جلوی ران چپ و قسمت بالای پای راست روی عضله ی ساق …

Read More »

کشش پهلوها- 2 ( آسانای یوگا )

بازدیدها: 52 خش دوم تمرینات خم به پهلو بخش هایی از بدن را که اغلب کشش نمی دهیم، باز و آزاد می سازند، و باعث می شوند پس از تمرین احساس تعادل بیشتری داشته باشیم. 1- اوتان آسانای متحرک (تنوع خم به جلوی ایستاده) پاهایتان را کمی بیشتر از عرض …

Read More »

کشش پهلوها-1(آسانای یوگا)

بازدیدها: 53 بخش اول تمرینات خم به پهلو بخش هایی از بدن را که اغلب کشش نمی دهیم، باز و آزاد می سازند، و باعث می شوند پس از تمرین احساس تعادل بیشتری داشته باشیم. ژانت استون، مربی وینیاسا در سانفرانسیسکو، بر این باور است که "در زندگی جنون زده …

Read More »

حالت وسیع دست به انگشت پا (آسانای یوگا)

بازدیدها: 90 EXTENDED HAND – TO – BIG – TOE 1- مرحله به مرحله ازtadasana(ایستادن صحیح) زانوی چپتان را به سمت شکم بیاورید 2- بازوی چپ را به درون ران برسانید، از روی قوزک پای جلویی عبور دهید و قسمت بیرونی پای چپ را نگهدارید. اگر عضله زرد پی شما …

Read More »

وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه – squat and rise pose (آسانای یوگا)

بازدیدها: 82 بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. انگشتان شست پاها را به سمت بیرون ببرید و آنها را تا آخر تمرین در این وضعیت نگه دارید. انگشتان دستها را در هم قفل کنید و انها را در جلو بدن رها نمایید. حالت 1 :زانوها …

Read More »

وضعیت کشش نیلوفر-half lotus back stretching pose (آسانای یوگا)

بازدیدها: 78 با پاهای کشیده در جلو روی زمین بنشینید. پای راست را به حالت مستقیم و کشیده در جلو خود قرار داده،پای چپ را روی ران آن قرار دهید. پاشنه پای چپ باید انتهای عضله شکم را لمس کند. کمی به جلو خم شوید، دست چپ را به پشت …

Read More »

وضعیت تعادل-((خط کش))(آسانای یوگا)

بازدیدها: 148 ( santolanasana balancing post) در حالت واجرآسانا بنشینید و روی زانو ها بایستید، بعد کمر و شانه ها را خم کنید و دستها را روی زمین قرار دهید. باسن و زانو ها را بلند و راست کنید. شانه ها را به بالا حرکت دهید،کفل ها را کمی پایین …

Read More »

وضعیت گاو آهن – Halasana ( آسانای یوگا )

بازدیدها: 73 به پشت روی زمین بخوابید و پاها را در کنار بدن قرار دهید. پشت دستها روی زمین باشد. بدن را به طور کامل وانهاده کنید. با استفاده ازعضلات شکم پاها را در وضعیت عمودی قرار دهید و آنهارا با هم راست نگاه دارید. با فشار بازوها و کف …

Read More »