مانترا mantra

بازدیدها: 640

سه نوع مانترا وجود دارد که برای جنبه های مختلف زندگی مفيد است:

مانترا سلامتی و شفابخشی(Mahamrityunjaya) برای سلامتی و شفابخشی،

مانترای گاياتری(Gayatri mantra) برای tranquilityو wisdom،

مانترای پراناوا(Pranava mantra)، اُم omبرای صلح و بيداری روحی.

مانترا ماهامريتيونجايا(Mahamrityunjaya)

در سال 1988، در مراسمی،

پارامهامسا جی دو نوع مانترای گاياتری و ماهامريتيونجايا را برای هر کسی پيشنهاد کرد. او گفت: هرکسی که در آرزوی سلامتی و شفاست بايد ماهامريتيونجايا مانترا را حداقل بيست و چهار بار در روز تکرار کند و همچنين تأکيد کرد که اگر مانترا را با شدت تمرکز، عزم راسخ، خلوص قلبی و احساسی تکرار شود، هيچ مشکلی در تأمين سلامتی و شفا برای خود يا ديگری پيش نخواهد آمد.

اگر معنی ماهامريتيونجايا را از کسی سؤال کنيد، می گويند ماهامريتيونجايا مانترا، مانترايي است که به الهة شيوا اختصاص دارد و معنی ظاهری کلامات تشکيل دهندة مانترا را ارائه می دهند. اما در واقع ارتعاش ايجادی از اين نوع مانترا از اهميت زيادی دارد. ترکيب اصوات در مانترا، ارتعاش خاصی در بدن ايجاد می کند. بدن نيز ابعاد مرتعشی دارد. تمام سلول ها و اتمهای بدن بصورت هماهنگ با هم در حال ارتعاش هستند. زمانی که اين هماهنگی در ارتعاش مختل شود، نظام کلی بدم از هم پاشيده، مرگ حادث می شود. در هنگام مرگ، بدن از ارتعاش می ايستد، حرکات سلولی متوقف و نيروی حياتی بدن را ترک می کند. ارتعاشات نشانه های بارز نيروی حيات اند.

ارتعاشات کلی بدن بصوت نمادين در چاکراها و مراکز روانی مختلف نشان داده شده است. از اينرو زمانی که ترکيبی از مانتراها يا سيلاب های صوت را بکار می گيريم، نيروی ذاتی و بالقوة اين ارتعاشات را که در بدن خفته است تحريک می کنيم. بعضی ارتعاشات مانند ام(Om) برای عميق تر شدن آگاهی هنگام مراقبه بکار می رود. ام باعث می شود آگاهی به سمت درون کشيده شود. از نقطه نظر علمی، مانترای اُم باعث افزايش امواج آلفا و کاهش امواج بتای مغر می شود. در عمل، زمانی که آگاهی به سمت درون کشيده می شود، ذهن شخص متمرکزتر، آرام و آسوده خاطرتر می شود. زمانی که ما يک زنجيره ارتعاشات را بکار می گيريم، مانند مانترای ماهامريتيونجايا، ارتعاشات حاصل اختلالات موجود در سيستم ارتعاش کلی بدن را با ايجاد نظم دوباره، منظم می کند. امراض و بيماری ها را می توان با استفاده از ايننوع مانترا مديريت کرد.

در آشرام، در شبهای يکشنبه، ماهامريتيونجايا با اين احساس يا سنکلپا که نيروي مانترا باعث شفای بدنمان و بيماران ديگر شود، تکرار می گردد.

اگر بخواهيم مانترا را در تمرينات خود بياوريم تا به ديگران کمک کنيم، بايد مانترای ماهامريتيونجايا را تکرار کنيم. هر يکشنبه حداقل يک مالا، تنها 35 دقيقه طول می کشد. اين مانترا برای سلامتی شما و اطرافيان تان است.

مانترای گاياتری

مانترای ديگری که سوامی جی توصيه می کند که هرکسی بايد در تمرينات روزانه اش بياورد، مانترای گاياتری است. اين مانترا معمولاً برای افزايش هوش و خرد است و باعث گسترش آگاهی می شود. گاياتری در سن 8 سالگی به کودکان آموزش داده می شود، زمانی که کودکان تازه به مدرسه می روند. اين مانترا باعث افزايش دقت و توجه، قدرت حافظة کودکان می شود و خلاقيت آنها را رشد می دهد. برای افزايش آگاهی، هوشياری و درک مانترا گاياتری بايد 24 بار در هر روز تکرار شود.

سوامی جی می گويد:"قدرت مانترا را دستکم نگيريد." درک معنی مانترا ضروری نيست به ارتعاش حاصل از تکرار مانترا متصل شويد. اگر قادر هستيد با ارتعاش رابطه برقرار کنيد. به مرور زمان می توانيد در مورد نقاطی که هنگام تکرار مانتراهای مختلف بايد به آنها تمرکز کنيد، ياد بگيريد. بنابراين مانترا ابزاری ارزشمند برای رشد و توسعة روحی شما خواهد شد.

تکرار مانترا

سومين مانترا مهم مانترای «اُم» است. «اُم» ترکيبی از تمام مانتراهاست. باعث ايجاد حالت روشنايي آگاهی (enlightened state) می شود. اين مانترا به سه روش تکرار می شود. کلامی با صدای بلند، زمزمه و در ذهن. اگر هنگامی که آگاهی به عمق درون می رود، چرت نزنيم يا توجه از مانترا منحرف نشود که در تمرين ذهنی بسيار اتفاق می افتد، تکرار ذهنی مانترا بسيار قوی عمل می کند.

بصورت سنتی تاکيد بر تکرار ذهنی مانترا است ولی اگر با عدم تمرکز مواجه شديد يا چرت زديد، برای آگاه ماندن مانترا را زير زبان زمزمه کنيد. زمزمه بايد بگونه ای باشد که با حرکات لبها انجام شود و به گوش کسی جز خودتان نرسد. اگر اين روش هم نتوانس پراکندگی ذهن يا خواب را جمع کند، با صدای بلند مانترا را تکرار کنيد. بعضی ها حتی با صدای بلند هم قادر نيستند حواس خود را جمع کنند. در اينگونه موارد، بايد از سمبل های بصری استفاده کرد.

سمبل های روانی

سوامی جی اين مثال را در مورد سمبلهای روانی می زند.« پرنده ای که روی اقيانوس پهناور پرواز می کند و دنبال جايي می گردد که کمی استراحت کند. چوبی شناور می بيند، روی آن استراحت می کند و دوباره به پرواز در می آيد. بعد از استراحت دوباره پرواز می کند، ولی موقعيت آنرا برای بعدها بياد می سپارد.» اين مثال در مورد بکارگيری مانترا و يانترا بصورت سمبل روانی است. سمبل روانی هر چيزی می تواد باشد. سمبل می تواند نقطه، شکل يا تصويری باشد که توجه تان را جلب کند، زيرا مانترا بصورت ذهنی تمرين می شود.

سمبل می تواند ايشتادواتای(Ishta devata) ما باشد که همان خدا يا الهه است. می تواند تصويری باشد که احساس نزديکی و راحتی با آن داشته باشيم يا نمادی باشد که به حالات مثبت و منفی ذهن اشاره نکند، خنثی باشد. سمبل در واقع می تواند ناخودآگاه به روان و ذهن الهام کند که قدرت بالقوة آگاهی را درک کند. سمبل ها عبارتند از: خورشيد، شکل مانتای ام، حتی يانترا فرقی نمی کند مثلث باشد يا دايره يا نقطه يا شکل هندسی پيچيده ای باشد. سمبل می تواند تصوير گروی شما که منبع الهام است باشد. می تواند تصوير مسيح مقدس باشد يا شکل خدايان مختلف مثل راما، کريشنا، بودا و غيره باشد. سمبل هر چيزی می تواند باشد ولی نبايد دارای محتوای احساسات فردی باشد.

بعضی ها تصوير افراد خانواده را بکار می گيرند. در اين مورد نبايد احساسات شخصی در ارتباط با آن وجود داشته باشد. از اين رو توصيه می شود که تصوير مقدسين، گرو، آواتارها را بکار گيريد يا يانترا يا تصاوير ساده مانند خورشيد، ماه و ستاره. هر فرد يک سمبل ويژه دارد که هنگام تمرين مانترا بايد روی آن تمرکز کند.

مانترا تبديل به ذهن می شود و ذهن مانند پرنده ای است که روی اقيانوس پرواز می کند. اقيانوس تبديل به آگاهی می شود و در اقيانوس پهناور آگاهی نياز به نقطه ای برای تکيه گاه دارد پايه و اساسی، تا از دريافتهای حسی دور شود. يانترا مانند چوب شناور روی اقيانوس پهناور است. زمانی که ذهن از سير در مسير ناشناخته خسته می شود، می تواند روی چوب شناور بنشيند، استراحت کند و دوباره به پرواز خود ادمه دهد. اينست مفهوم مانترا و يانترا.

تنها تکرار ذهنی يا زبانی مانترا کافی نيست. بايد به مانترا جهت داد و هدفی را با آن نشانه رفت. زمانی که نور متمرکز می شود، تبديل به ليزر می گردد. در مورد مانترا هم بايد هدف وجود داشته باشد. مانتراهای مختلف اهداف مختلفی دارند. مانند سلامتی، شفا برای ماهامريتيونجايا يا هوش و خرد برای گاياتری مانترا.

صلح و آرامش اساس رشد روحی

تکرار مانترای اُم ساده ترين و آسانترين مانترا است زيرا يک صدای اُم دارد. هدف از تمرين روحی پراناوا افزايش آگاهی فردی(جسمی) برای اتصال به آگاهی کيهانی و درک نيروی بالقوة روحی است. هنگامی که تمرين را آغاز می کنيم بايد احساس داشته باشيم و آگاه باشيم به رشد روحی.

برای فهم فرايند رشد روحی با آرامش، شانتی آغاز مي کنيم. حالت صلح اساس تجربة روحی است. بدون آن در فرد رشد روحی ايجاد نمی شود. اين يک واقعيت است. هدف از «اُم» بيدار کردن حالت صلح و آرامش است. اين بيداری در سطوح مختلف طبيعت، شخصيت و ذهنمان ايجاد می شود.

شناسايي جنبه های مختلف ذهن غير ممکن است ولی شناسايي علائمی که بيانگر حالتهای مختلف ذهن هستند ممکن است. اين علائم و نمادها چاکراها يا مراکز روانی هستند. وقتی که «اُم» را تکرار می کنيم نياز است که توجه مان را روی مراکز روانی مختلف متمرکز کنيم. زمانی که در شروع هر کاری «اُم» را سه بار تکرار می کنيم، معمولاً توجه به مرکز دو ابرو متمرکز می شود، ولی برای آنهايي که می خواهند در تمرين روحی عميق تر شوند، سه مکان وجود دارد. اين سه مکان که با تکرار هر اُم بايد روی آنها تمرکز شود، عبارتند از سه گره روحی که در بدن وجود دارد.

تمرين روحی «اُم»

پرتوجويان اغلب می پرسند که چرا قبل از شروع و بعد از اتمام کلاس سه بار اُم تکرار می شود. مربيان جوابهای مختلفی به اين سؤال می دهند. بعضی می گويند برای صلح و آرامش است. در واقع به خاطر توجه به سه گره روحی در بدن است.

سيستم يوگا در بدن سه گرة روحی را شناسايي کرده است. وقتی که اولين اُم را تکرار می کنيد آگاهی در سطح مولادهارا است. مولادهارا مسئول خلقت است. در جهان مادی آگاهی مان جذب می شود. دومين گره، گرة ويشنو در چاکرای مانيپورا است. وقتی برای دومين بار اُم را تکرار می کنيم، توجه از مولادهارا به مانيپورا می آيد. سومين گره، گرة رودرا است. تبديل کننده، تخريب کننده، ظهور مجدد آگاهی، برخاستن الهة فونيکس از خاکستر به آجنا چاکرا، تولد دوباره. در سومين بار تکرار اُم توجه را به وسط دو ابرو متمرکز می کنيم.

اينهم يکی از اهداف سه بار تکرار اُم است که مربيان بايد بخاطر داشته باشند. در هر بار تکرار پنج ثانيه در هر چاکرا تمرکز کنيد و از نور در آنجا آگاه شويد. به مرور زمان کيفيت تجربة شما تغيير خواهد کرد. ممکن است هفته ها، ماه ها طول بکشد ولی تفاوت زيادی در خود احساس خواهيد کرد.

تمرين کنندگان معمولی هنگام تکرار اُم بر آجنا چاکرا تمرکز می کنند ولی کسی که به تمرين روحی مانترا بطور خاص می پردازد، با تکرار هر مانترا پنج ثانيه روی هر يک از هفت چاکراها تمرکز کند. روشهای مختلفی برای تکرار مانترا وجود دارد. معمولاً فقط کلمة اُم با صدای «اُ» و «م» را بکار می برند که اثر خاصی دارد. بعضی با «اوم» A-U-Mتمرين می کنند. وقتی که سه مرتبه در مولادهارا ، مانيپورا و آجنا تمرين کنيم از کلمة اُم (OM) استفاده می شود. اگر هفت مرتبه باشد از «اوم». در کريايوگا، در صدای اُ انفجار صدا وجود دارد و در ادامه م م م. اين فرق جزيي تفاوت زيادی در کيفيت تجارب ما ايجاد می کند.

بنابراين سه نوع مانترا وجود دارد: ماهامريتيونجايا برای سلامتی، گاياتری برای هوش و خرد و اُم برای صلح و آرامش. اينها تمرينهای مهم و سودمندی هستند برای تمام جنبه های مختلف زندگي

Check Also

تاثیر مدیتیشن بر افزایش تمرکز

بازدیدها: 51 ر اساس نتايج تحقيقات دانشگاه هاروارد، تفكر عميق به صورت مديتيشن باعث پيدايش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − دو =