حقایق ساده معجزه 19

بازدیدها: 57


1- اولین آیه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» دارای 19 حرف عربی است.
2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).
3- اولین سوره‌ای که نازل شده است سوره علق (شماره 96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.
4- سوره علق 19 آیه دارد.
5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.
6- اولین باریکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.
7- این 19 کلمه، 76 حرف (4× 19) دارد.
۸- هر کلمه از جمله آغازیه قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) در تمام قرآن به …

نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است،بدین ترتیب که کلمه“ اسم “ 19 بار کلمه “ الله" 2698 بار (42×19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3×19) و کلمه “ الرحیم “ 114 بار (6×19) دیده می‌شود. ۹- ما بین"بسم الله الرحمن الرحیم" جا افتاده (سوره ۹) و تکرار مجدد آن در (سوره ۲۷)، تعداد ۱۹ سوره وجود دارد.
۱۰- حرف "ق" نماینده قرآن است و مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره‌ای که با حرف مقطعه "ق" آغازشده‌اند (سوره‌های 50 و 42)، برابر تعداد سوره‌های قرآن است. (۱۱۴=۵۷+۵۷)
۱۱- سوره‌های ۷، ۱۹و ۳۸ با حرف مقطعه "ص" شروع‌شده‌اند و مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=19× ۸ می‌باشد.
۱۲- سوره ۳۶ با حروف مقطعه "یس" شروع شده است و مجموع دفعات تکرارهای این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است.
۱۳- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع می‌شود یعنى "ک، ه، ى، ع، ص" و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است.
۱۴- سوره ۲ با حروف مقطعه " ا، ل، م" شروع می‌شود این سوره داراى ۹۸۹۹=۱۹×۵۲۱ دفعه تکرار این حروف است.
۱۵- همچنین سوره ۳ با حروف مقطعه "ا، ل، م" آغاز شده است و داراى ۵۶۶۲=۱۹×۲۹۸ دفعه تکرار این حروف است.
۱۶- سوره‌های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ نیز با حروف مقطعه "ا، ل، م" شروع‌شده‌اند و مجموع تعداد تکرارهای این حروف در هر یک از این سوره‌ها عبارت است از ۱۶۷۲=۱۹×۸۸ و ۱۲۵۴=۱۹×۶۶ و۸۱۷=۱۹×۴۳ و۵۷۰=۱۹×۳۰.
۱۷- سوره‌های ۱۰ و ۱۱ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغازشده‌اند و تعداد این حروف در هر یک از این سوره‌ها دقیقاً باهم برابر است و برابر ۲۴۸۹=۱۹×۱۳۱ می‌باشد.
۱۸- همچنین سوره‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغازشده‌اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره‌ها به ترتیب عبارت است از ۲۳۷۵=۱۹×۱۲۵ و ۱۱۹۷=۱۹×۶۳ و ۹۱۲=۱۹×۴۸.
۱۹- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه "ا، ل، م، ر" شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است.
۲۰- سوره ۷ با حروف مقطعه "ا، ل، م، ص" آغاز شده است و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ۵۳۲۰=۱۹×۲۸۰ است.
۲۱-عدد ۱۹ مخرج مشترک قرآن است و ارزش ابجدى کلمه "واحد" نیز برابر ۱۹ است، پس این معجزه موضوع و هدف اصلى قرآن را که همان "یکتایى خدا" است، تاکید می‌کند.

Check Also

عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند

بازدیدها: 2291 – نخوردن صبحانه 2 – پرخوری 3 – سیگار کشیدن 4- خوردن قند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + پانزده =