درمان يوگايي و آيورودايي گراهاني (كوليت مزمن)

بازدیدها: 76

كوليت: اصطلاحي كلي است كه بيانگر التهاب روده‌ و تقريباً‌ ‌التهاب همیشگی ركتوم است.

معمولاً‌ اين بيماري به دو نوع اصلي تقسيم مي شود: 1- ایدیوپاتیک 2- اختصاصی. كوليت اختصاصی عموماٌ‌ از ترشحات protozoal و ياtubercular(عوامل عفونی)ناشي مي شود، ‌گرچه حالت دوم تقريباً ‌نادر است. كوليت آمیبی بخش عمده كوليت اختصاصی را تشكيل مي دهد. در نوع ایدیوپاتیک دليل مشخصي براي ايجاد بيماري يافت نمي شود و اصطلاحاً‌ كوليت اولسراتیو* ناميده مي شود.
image
امروزه دانش پزشكي در تمام زمينه هاي پژوهشي پيشرفت بسياري داشته است. اما كوليت اولسراتیو يكي از بيماري هاييست كه در بهبود آن، پيشرفت چنداني حاصل نشده است. در حال حاضر مهار اين بيماري رضايت بخش نيست و پزشكان بيشتر قادر به كنترل بيماري هستند تا درمان آن.
تـاكنون آنتي بيوتيك ها 

و ضـد عفوني كننده هاي روده،‌ داروي اصلي مورد استفاده براي كـنترل اسهال بوده اند. تصور مي شد كه معرفي كورتيكواستروئيدها، سير درمان اين بيماري را متحول كند، ‌اما اثرات جانبي اين داروها به اندازه خود بيماري خطرناك هستند، ‌در حالي كه تاثير آن در درمان بيماري همچنان ضعيف است. گفته مي شود كه آخرين داروي شناخته شده سالازوپرین، ‌كمترين عوارض را دارد،‌ اما مشكل اينجاست كه اعتياد آور است و چنانچه مقدار مناسبي از دارو موجود نباشد شرايط وخيم تر مي شود. روش جراحي شامل توتال کولکتومی** يا پروکتوکولکتومی همراه با ایلئوستومی (كه مقعد همراه كولون برداشته مي شود) مي باشد كه لازمه آن ايجاد يك راه ورودي جايگزين در ديوار شكمي است. اين دو روش، موجب ايجاد محدوديت هاي دائمي و سخت در زندگي بيمار مي شوند.
جنبه رواني كوليت نيز قابل توجه است. مطالعات نشان مي دهد كه استرس و فشار از عوامل اصلی تاثیرگذار در ایجاد و پیشرفت بیماری است. همچنین آمارها ثابت کرده است که استرس محيطي، ‌استرس فردي و استرس ناشي از حوادث طبیعی، عوامل مهمی هستند. بنابراین هنگامی که درمان بیماری را به عهده می گیرید، بایستی طبیعت سايكوسوماتيك (روان- تني) آن را در نظر داشته باشيد.
در متون كلاسيك آيورودايي،‌ در مورد گراهاني به تفصيل توضيح داده شده است. علائم باليني اين بيماري دقيقا ً‌مشابه كوليت مزمن است. حركات كند همراه با ترشح زياد موكوس،‌ درد و بوي نامطبوع‌، علائم تشخيصي گراهاني هستند. در كوليت اولسراتیو يكي از علائم ديگر، ‌خونريزي است كه گاهي ممكن است در مورد گراهاني نيز وجود داشته باشد.
image
گراهاني سندرمي است كه در آن آگني (آتش گوارشي) دچار اختلال مي شود. زمانيكه آگني كاهش ميابد، ‌آمادوشا (مواد زائد هضم نشده) تجمع يافته و از طريق مدفوع دفع مي شود. بنابراين هدف از درمان بايد افزايش قدرت آگني و بدين طريق، ‌كاهش تشكيل آمادوشا باشد.
با وجود اينكه داروهاي آيورودايي مي توانند آگني را تنظيم كنند، ‌تمرينات يوگا، ‌حتي زماني كه مصرف دارو متوقف شود، ‌با تاثير ويژه اي كه دارند روند بهبود آگني را تسريع مي كنند. زماني كه نمي توان به طور دائم از دارو استفاده كرد، اين مسئله حائز اهميت فراوان است. تنها زماني مي توان اين بيماري را درمان شده در نظر گرفت كه آگني، بدون استفاده از هرگونه داروي خارجي، در تعادل باشد.
مواد و روش ها
اين تحقيق روي ده (10) بيمار با كوليت مزمن (كه پنج نفر از آن ها دچار ضايعات اولسراتیو بودند) انجام شد كه چنـدين سال، در بيـمارستان هاي مختلف هند و ديگر كشورها، تحت درمان پزشكي مدرن بوده اند. در پنج نفر از بيماران، پس از معاينات راديولوژيك (باریوم انماX-Ray) هیستوپاتولوژيك (معاينه ميكروسكوپي بافت بيمار) و سيگموئيدوسكوپي (مشاهده ركتوم و بخش تحتاني كولون با سيگموئيدوسكوپ)، كوليت اولسراتیو تشخيص داده شد. يك بيمار جوان (12 ساله) در لندن تحت درمان بود و پزشكان به اين نتيجه رسيدند كه نياز به توتال کولکتومی فوري دارد. تا آن زمان، بيمار چندين سال وابسته به تنقيه مـحلول هيدروكورتيزون بود. چهار بيمار ديگر كه وجود كـوليت اولسراتیو در آن ها تاييد شده بود، به سالوزپرین و بستوزیم وابسته بودند. بيمار شماره هفت كه به سالوپرین وابسته بود، يك مورد پيشرفته كوليت اولسراتیو با درگيري كانال آنورکتال بود. در پنج بيمار تركيبي از علائم كوليت مزمن (بدون ضايعات اولسراتیو قابل تشخيص در كولون) وجود داشت. تمام بيماران تحت درمان يوگايي و پانچامریتا- پارپاتي قرار گرفتند. تاريخچه مرتبط با طول بيماري، تعداد دفعات حملات حاد و ارتباط بيماري با استرس، در جدول 1 آمده است.
image
تمرینات يوگا
درمان اين بيماران شامل برنامه اي تركيبي از درمان يوگايي و آيورودايي بود. بر اساس متون مختلف يوگا و آيورودا، ‌تمريناتي از قبيل "چاكراساميتا" ،‌" گرانداساميتا" و "هاتايوگا پراديپيكا" انتخاب شدند، كه موجب تحريك و متعادل سازي آگني مي شوند. همانطور كه در جدول 1 نشان داده شده است،‌ براي تمام بيماران عاملي استرس زا وجود داشت كه شرايط بيماري را وخيم تر مي كرد. تعدادي از تمرينات پراناياما،‌ جهت آرام سازي ذهن و از بين بردن استرس انتخاب شدند. آساناها شامل بوجانگ آسانا (وضعيت كبري)، مايورآسانا(وضعيت طاووس)،‌ شالاباسانا(وضعيت ملخ)، پاسچيموتاناسانا (كشش شديد پشت) و ماتسيندرآسانا (وضعيت پيچ ماهي) بودند. هر كدام از اين آساناها دو يا سه بار (20 تا 30 ثانيه) تمرين مي شد. روزي يكبار،‌20-15 دقيقه شاواسانا (وضعيت جسد) و 10 دقيقه پراناياما انجام مي شد. تمام تمرينات يوگا، در طول 60 روزي كه بيماران در بيمارستان بستري بودند، تحت نظارت صورت مي گرفت. برنامه زمان بندي و توالي آساناها در جدول 2 نشان داده شده است.
image
درمان آيورودايي
در كنار يوگاتراپي،‌ انچامريتاپارپاتي نيز استفاده شد. اين دارو در داروخانه آيورودائي دانشگاه هندوي بنارس طبق دستور،‌ در بهاهاجيارانتاوالي تهيه شد. تركيبات دارو شامل 16 واحد شوداگانداكا،‌ 8 واحد شوداپارادا، 4 واحد لوا باسما، 2 واحدآبراکاباسما و يك واحد تامراباسما مي باشد.
پانچامريتاپارپاتي خوراكي ‌با دوز افزاينده،‌ همراه با مادو (عسل) و جيرا (زيره) استفاده مي شود. دوز اوليه يك راتی (125mg) پارپاتي به مدت سه روز بود كه در سه روز دوم به دو راتی و به همين ترتيب تا 11راتی افزايش داده مي شد.
قبل از شروع درمان، از بيماران خواسته شد كه مصرف نمك را كاهش دهند. مصرف آب نيز محدود شده و شير جايگزين آن شده بود. بعد از آن، شير كاملاً جايگزين نمك، آب و غذا شد. داروهايي كه بيماران قبل از درمان مصرف مي كردند به تدريج كاهش داده شده و با پارپاتي جايگزين شدند.
جدول 3 ليست حداكثر ميزان مصرف داروها در اين تحقيق را نشان مي دهد.
image
مشاهدات‌، نتايج و پيگيري
نتايج اين تحقيق در جدول 3 نشان داده شده است. تمام بيماران تحت محدوديت هاي سخت رژيمي بودند اما با اين وجود،‌ افزايش وزن قابل توجهي داشتند. در طول 60-45 روز درمان، تمام علائم و نشانه هاي قبلي بيماري كاملاً از بين رفت.
هر 10 بيمار مورد پيگيري قرار گرفتند تا هرگونه علامتي از بازگشت بيماري ثبت شود. همان طور كه در جدول 4 آمده است، شرايط استرس زاي زندگي براي تمامي بيماران ادامه داشت. با وجود اين، 5 نفر از 10 بيمار، هيچ نشانه اي از بازگشت بيماري نداشتند. طي بررسي ها مشخص شد كه اين افراد تمرينات يوگا را به طور منظم انجام مي دادند. تمام بيماراني كه تمرين يوگا را ادامه ندادند،‌ علائم خفيفی از عود بيماري داشتند. ديگر هيچ دارويي تجويز نشد،‌ اما با شروع دوباره تمرينات يوگا، ‌نشانه هاي بيماري طي يك يا دو ماه از بين رفتند و تا زماني كه تمرينات ادامه داشت، ‌علامتي از بازگشت بيماري مشاهده نشد.
image
آساناها و پراناياماي انتخاب شده باعث مي شوند كه آگني به حالت نرمال باز گردد و بدون استفاده از دارو در اين وضعيت باقي بماند. همچنين ‌يوگا عوامل استرس و فشار را از بين مي برد. بدين طريق، در درمان گراهاني، با داروي آيورودايي پارپاتي، يوگا به حفظ ثبات شرايط نرمال كمك مي كند. فقط با يك دوره دو ماهه استفاده از دارو و انجام مداوم آساناها در زندگي روزمره، درمان هميشگي حاصل مي شود. با درمان همزمان جسم و روان،‌ علائم كوليت براي هميشه برطرف شوند.
نتیجه
1- يوگا و پارپاتي، ‌درمان ايده ال براي كوليت اولسراتیو مزمن است.
2- در طول 8-2 سال پيگيري، هيچ موردي از عود علائم بيماري گزارش نشد.
3- با تمرين يوگا به طور مداوم، علائم خفيف عود بيماري از بين مي روند.
4- وابستگي به دارو وجود ندارد.
5- اثرات جانبي يا مسمويت با دارو وجود ندارد.
تمرينات يوگا براي درمان اختلالات گوارشي
بوجانگ آسانا
"با انجام بوجانگ آسانا،‌ آگني (گرماي بدن) افزايش يافته، تمام بيماري ها از بين می رود
– مايور آسانا
"مايور آسانا، تمام بيماري هايي كه در اثر تجمع دوشاها (مواد هضم نشده) در معده ايجاد مي شوند و همچنين گلیوما(تومورهاي شكمي) را از بين مي برد. اين تمرين،‌جاتارآگني (آتش گوارشي) را شعله ور كرده و غذاي زياد و ناسالم – حتي سموم – را كاملاً هضم مي كند.
– پاسچيموتان آسانا
‌بهتر از ديگر آساناها، مسير پرانا را در پشت بدن باز مي كند. اين آسانا، آتش گوارشي (جاتار آگني) را شعله ور كرده، ‌باعث كوچك شدن شكم مي شود و سلامتي را به ارمغان مي آورد."
– ماتسی ایندرآسانا
تمرین این آسانا که جاتارآکنی(آتش گوارشی) را تحریک می کند و یک ابزار قوی در از بین بردن بیماری های اطراف ناف است، بیشتر بر افرادی موثر است که مشتاق ثبات چاندرا(ذهن) هستند.
– ساروانگ آسانا
" در كساني كه به طور مداوم اين تمرين را انجام مي دهند،‌ جاتارآگنی (آتش گوارشي) افزايش ميابد. كسي كه هر روز تمرين مي كند بايد غذاي كافي مصرف كند. در غير اينصورت، آتش گوارش به بدن آسيب مي رساند."
– پراناياما
يك يوگي،‌ هميشه بايد سيتالي كومباكا را انجام دهد. اين كار موجب مي شود كه هيچگاه دچار مشكلات گوارشي و اختلال كافا (بلغم) و پيتا (صفرا) نشود.
– شات كارماها
نولي، ‌برجسته ترين تمرين هاتايوگا، متابوليسم گوارشي را تحريك كرده و احساس خوبي ايجاد مي كند.

* کولیت اولسراتیو:بیماری مزمن التهابی با علت نامشخص که ضخامت روده را در بر میگیردورکتوم همیشه درگیراست.
**توتال کولکتومی:برداشتن کل روده بزرگ

 

Check Also

تكنيك هاي تن آرامي يوگا براي استرس هاي طولاني

بازدیدها: 63 مشكلات مربوط به استرس ايجاد شده در سلامت ، به حدي در جامعه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =